Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. αριθμ. 2 άρθρο του Καταστατικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα:

“σκοπός της Ε.Μ.Ε. είναι η προαγωγή και διάδοσις των διαφόρων κλάδων και εφαρμογών της Μαθηματικής Επιστήμης καθώς και η υποστήριξις και συμπαράστασις των Ελλήνων πτυχιούχων Μαθηματικών μελών αυτής δια της λήψεως παντός εν γένει νομίμου μέτρου, τείνοντος εις την αναγνώρισιν και προστασίαν αυτών και του εν γένει έργων των. Εντός του πλαισίου αυτού και εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των Νόμων η Ε.Μ.Ε. αναγκαίως ενδιαφέρεται δια την εν γένει πρόοδον της Ελληνικής Παιδείας, ιδιαιτέρως δε της Μαθηματικής, άρα και για την εξασφάλισην των προϋποθέσεων Ελληνικής Παιδείας εις την υπηρεσίαν του Λαού, ως η Εθνική Ακεραιότης, η Εθνική Ανεξαρτησία και η Δημοκρατία.”

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που επιλέγει, οργανώνει και παρακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων της Ε.Μ.Ε. ανήκει και η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Κάθε χρόνο, τη διοργάνωση αναλαμβάνει κάποιο από τα Παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας.